Financiële samenvatting

De financiële ontwikkeling van het meerjarenperspectief kan grofweg ingedeeld worden in twee categorieën. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de baten en lasten van het bestaande beleid, en ontwikkelingen door beleidswijzigingen. In onderstaande tabel is dit in de subtotalen weergegeven. De volgende twee hoofdstukken gaan inhoudelijk in op deze twee onderdelen.

Kadernota 2022 - 2025

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting - raad 18 november 2020:

Boekwerk MJB 2021-2024

-1.575

-1.829

1.030

962

Nota van wijziging begroting 2021-2024

-2.637

-1.735

-430

2.528

Uitgangspositie Kadernota

-4.211

-3.565

600

3.490

Kadernota 2022-2025

Effecten raadsvoorstellen en brieven t/m mei 2021

42

386

396

461

Exogene en autonome ontwikkelingen

-5.132

-3.308

-3.937

-4.142

Loon- en prijsontwikkelingen

-697

-592

-563

-500

Volume-ontwikkelingen

-659

-780

-697

-340

Fasering Prioriteiten 2021

0

0

0

0

   Subtotaal bestaand beleid

-6.446

-4.294

-4.801

-4.522

Nieuw beleid / intensivering

206

206

206

206

Ombuigingen

789

546

546

850

   Subtotaal beleidswijzigingen

995

752

752

1.056

Totaal Kadernota 2022 - 2025

-5.451

-3.542

-4.049

-3.466

Stand begroting 2022 - 2025

-9.662

-7.107

-3.449

24

Correctie voor saldo incidentele baten en lasten

9.771

4.881

2.140

0

Structureel begrotingssaldo

109

-2.227

-1.309

24

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26