Ontwikkelingen

Bedrijfsvoering & dienstverlening

WOO/WEP
De Wet Open Overheid (WOO) beoogt de transparantie en verantwoording van de overheden te bevorderen door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. Het is de verwachting dat de wet begin 2022 in gaat. Hiervoor moeten processen worden aangepast, technieken veranderd en medewerkers bewust worden gemaakt dat alles wat ze appen, mailen, schrijven of sms'en openbaar wordt gemaakt.
Naast de WOO gaat ook per 1 juli 2021 de Wet Elektronische Publicaties (WEP) van kracht. Met de digitalisering van de bekendmakingen in 2019 is hierop een voorschot genomen. De beleidsmatige en inhoudelijke consequenties van de invoering van deze wetgeving zal in het 3e kwartaal 2021 aan de raad worden voorgelegd.

Huisvesting Raad
De huisvesting van raad en griffie in Swaensteyn voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar hoe de huisvesting van de raad en griffie het beste vorm kan krijgen. De resultaten daarvan worden later dit jaar bekend. Als er op basis van de uitkomsten van het onderzoek door de raad keuzes worden gemaakt, die leiden tot investeringen in de huisvesting in welke vorm dan ook, leidt dat tot kapitaallasten. Deze zijn op het moment van schrijven niet te becijferen

Huisvesting Stadsbeheer
De huisvesting de decentrale locaties van stadsbeheer voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar hoe de huisvesting van de decentrale locaties van stadsbeheer het beste vorm kan krijgen. De resultaten daarvan worden later dit jaar bekend. In de begroting is een stelpost voor de verwachte kapitaallasten opgenomen. Afhankelijk van de keuzes die naar aanleiding van het onderzoek door de raad worden gemaakt, kunnen de kapitaallasten mogelijk hoger uitvallen.

Stedin
In deze kadernota wordt ingezet op de verduurzaming van het elektriciteitsnetwerk door het investeren in preferente aandelen van Stedin. Dit draagt niet alleen bij aan het behalen van de gemeentelijke maatschappelijke doelen maar het rendement op deze aandelen zorgt ook voor een structurele verbetering van de gemeentelijke begroting. De huidige kapitaalvraag van Stedin (€ 200 miljoen) is onderdeel van een grotere financieringsbehoefte (€ 750 miljoen tot 1 miljard). Het is derhalve mogelijk dat Stedin de komende jaren opnieuw preferente aandelen uit zal brengen. Dan ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor de gemeente om het  maatschappelijk en financieel rendement te vergroten.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26