Beleidswijzigingen

Sport, cultuur en recreatie

2022

2023

2024

2025

Ombuigingen

Bibliotheek

0

-243

-243

-243

Subtotaal

0

-243

-243

-243

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

0

-243

-243

-243

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Ombuigingen

Bibliotheek

Eerder heeft de gemeenteraad besloten om een structurele bezuiniging op de bibliotheek door te voeren van € 343.000 vanaf 2022. In  de raadsbrief ‘Raadsbrief Uitkomsten participatietraject bibliotheek’ (ibabs 1960) is reeds aangekondigd dat deze bezuiniging op z’n vroegst in 2023 in kan gaan omdat de uitkomsten van het participatietraject over de toekomst van de bibliotheek pas in de loop van 2021 leidt tot een besluit over de nieuwe bibliotheek en de bibliotheek ook tijd nodig heeft om dat besluit uit te voeren. Gezien de huidige resultaten van dit participatietraject en de wensen die de gemeenteraad heeft geuit, wordt de besparing naar beneden bijgesteld met € 243.000 structureel vanaf 2023. Er resteert dan nog een besparing van € 100.000 structureel vanaf 2023.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26