Beleidswijzigingen

Algemene Dekkingsmiddelen

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid / intensivering

Rendement aandelen Stedin

206

206

206

206

Subtotaal

206

206

206

206

Ombuigingen

Doorlichting begroting (actie arendsoog)

600

600

600

600

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

0

0

0

264

Subtotaal

600

600

600

864

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

806

806

806

1.070

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Nieuw beleid / intensivering

Rendement aandelen Stedin

Door te investeren in preferente aandelen van Stedin kan de gemeente bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van het elektriciteitsnetwerk. Investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn noodzakelijk om de wijken te kunnen verduurzamen. Naast dat de investering een bijdrage levert in de duurzaamheidsopgave levert dit ook een structureel financieel rendement op dat vooralsnog wordt begroot op € 206.000 per jaar.

Ombuigingen

Doorlichting begroting (actie arendsoog)

Jaarlijks wordt de zogenaamde actie arendsoog gehouden. Hierbij wordt de gemeentelijke begroting doorgelicht. Door jaarlijks budgetten aan te passen aan een realistisch uitgavenniveau worden de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. De huidige verwachting is dat dit ca € 600.000 structurele ruimte in de gemeentelijke begroting zal opleveren. Bij deze Kadernota wordt een stelpost opgenomen die bij de begroting wordt ingevuld door aframing van de desbetreffende budgetten. Uit deze doorlichting is ook naar voren gekomen dat er geen ruimte is in de personele budgetten. Door de toename en complexiteit van opgaven de komende jaren neemt de druk op de gemeentelijke organisatie alleen maar verder toe.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De waardestijging van woningen is de afgelopen en komende jaren aanzienlijk. Deze waardestijging wordt normaliter gecorrigeerd met een tariefsdaling waardoor de woonlasten alleen stijgen met de inflatie. Door het tarief eenmalig niet geheel te corrigeren (met 2% van de waardestijging) worden de ozb-inkomsten gecompenseerd. Dit komt neer op een kleine stijging van gemiddeld circa €5 per woning. Op de OZB tarieven voor niet-woningen wordt een vergelijkbare aanpassing doorgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26