Bijlagen

Reserves

In onderstaande tabel wordt het verwachte verloop van de algemene reserve weergegeven.
Het verloop van de bestemmingsreserves is afhankelijk van de besluitvorming gedurende de eerste helft van 2021 met betrekking tot de bestedingsplannen. Wanneer deze besluiten zijn genomen kan ook het verwachte verloop van de bestemmingsreserves worden weergegeven. Dit overzicht zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025, waar ook ingegaan wordt op het verloop van de solvabiliteitsratio. Daarnaast zal er in de tussentijdse rapportages over worden gerapporteerd.

Verwacht meerjarig verloop algemene reserve vrij besteedbaar

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand per 1-1 (2021 inclusief rekening resultaat 2019)

35.464

170.859

59.531

47.777

40.637

37.004

Toevoegingen

140.578

2.253

1.549

0

0

0

Onttrekkingen

6.440

100.410

3.641

34

184

0

Exploitatieresultaat

1.258

-13.171

-9.662

-7.107

-3.449

24

Stand per 31-12

170.859

59.531

47.777

40.637

37.004

37.028

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26