Beleidswijzigingen

Overzicht programma's

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op beleidswijzigingen. Hieronder vallen ombuigingen, het terugdraaien van eerdere bezuinigingen en eventueel nieuw beleid/intensiveringen.
Het algemeen financieel beeld in 2022, en verder, is zorgelijk. Het structurele perspectief biedt geen ruimte voor structureel nieuw beleid of intensiveringen en er moeten keuzes gemaakt worden om de tekorten op te vangen.

De structurele tekorten worden met name veroorzaakt door verder oplopende kosten Wmo en jeugdhulp. In afwachting van structurele maatregelen vanuit het kabinet op het sociaal domein kiest het college ervoor om te doen wat realistisch en noodzakelijk is om te voorkomen dat de gemeente onder financieel toezicht gesteld wordt met behoud van het dienstverlenings- en voorzieningenniveau. Naast de hierna te noemen maatregelen blijven de eerdere besparingen in het sociaal domein (€ 150.000 op de subsidietafels vanaf 2023) van kracht.

Het college zet onverminderd in op de eerdergenoemde opgaven zoals mobiliteit, bereikbaarheid, langer zelfstandig wonen, onderwijshuisvesting en duurzaamheid. Dit zijn met name uitgaven die gedekt worden uit de gevormde bestemmingsreserves. Besluitvorming over die bestedingsplannen verloopt buiten deze Kadernota om.

De voorgestelde beleidswijzigingen zijn verdeeld over vijf programma’s. Hieronder volgt eerst een samenvattende tabel, daarna wordt per programma ingegaan op de wijzigingen.

Beleidswijzigingen

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid / intensivering

Algemene Dekkingsmiddelen

206

206

206

206

Ombuigingen

Algemene Dekkingsmiddelen

600

600

600

864

Economie

189

189

189

189

Overhead

0

0

0

20

Sociaal domein

0

0

0

20

Sport, cultuur en recreatie

0

-243

-243

-243

Totaal van beleidswijzigingen

995

752

752

1.056

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26